Condicións de Venda

1. Natureza do Contrato

A través deste portal web, o cliente (entendéndose como tal calquera persoa física ou xurídica) poderá adquirir os diferentes produtos ofertados por Aira Editorial S.L. (en diante, “A Editorial”). Naqueles produtos para os que A Editorial non dispoña de existencias nese momento, a súa intervención limitarase a canalizar a solicitude do cliente ante a distribuidora e, en caso de confirmarse por parte da distribuidora a existencia do produto solicitado polo cliente, este poderá iniciar o trámite para a adquisición do devandito produto a través deste portal web en base aos termos e condicións establecidos.

2. Rexistrarse como Cliente

É imprescindible rexistrarse na web como cliente para:

 • Cambiar a clave de acceso á conta.
 • Consultar o estado dos pedidos pendentes.
 • Consultar ou modificar os teus datos persoais.
 • Realizar unha compra.

Para rexistrarse como cliente Vd. deberá cubrir o formulario de rexistro, no apartado “A miña conta” (accédese na parte superior dereita, no menú principal), ou ben en calquera momento en que se lle solicite a identificación de acceso (páxina de ‘login’).

A súa dirección de correo electrónico e o contrasinal son os datos que o identifican como cliente. Se esqueceu o contrasinal, seleccione a opción correspondente e enviarémoslla á súa caixa de correo.

Pode modificar os seus datos persoais (cambio de domicilio, de correo electrónico,…) ou mudar o seu contrasinal entrando desde a mesma opción “A miña conta” no menú principal. Se realiza un pedido, teranse en conta para ese pedido os datos que tivese rexistrados nese momento.

3. Como Comprar

Comprar en airaeditorial.gal é moi sinxelo. Para realizar as súas compras deberás seguir os seguintes pasos:

 1. Acceda a sección “TENDA” no menú do cabezallo.
 2. Seleccione o produto que quere comprar mediante un clic sobre a fotografía ou nome.
 3. Unha vez dentro do produto, calque sobre o botón “Engadir á cesta”.
 4. A continuación pode seguir comprando ou ben finalizar o seu pedido.

Para finalizar o pedido siga os pasos que se indican:

 1. Comprobe que os produtos que seleccionou se encontran dentro da súa cesta.
 2. Seleccione unha zona de envío, un método de pagamento e unha forma de envío.
 3. Se non está rexistrado, pedirémoslle leve a cabo o rexistro na nosa base de datos, se xa está rexistrado, acceda co seu correo electrónico e contrasinal.
 4. Confirme o pedido.
 5. Recibirá un correo electrónico cos datos do pedido que acaba de realizar.

Se ten algunha dúbida, póñase en contacto connosco en contacto@airadasletras.gal

Os produtos que constan na nosa base de datos foron dados de alta nalgún momento na nosa editorial, polo que os datos que proporcionamos refírense ao devandito momento.

Os prezos indicados na nosa web teñen incluído o IVE (Imposto sobre o Valor Engadido).

Nos pedidos realizados desde países non pertencentes á Comunidade Europea, hai que deducir do importe total do pedido o 21% correspondente ao Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).

Unha vez formalizada a compra, recibirá un acuse de recibo dentro das 24 horas seguintes á formalización, onde se especifican os datos da compra.

4. Métodos de Pagamento

Os métodos de pago dispoñibles son:

 • Pago con cartón a través do TPV Virtual.
 • Domiciliación bancaria SEPA

Respecto ao pagamento por TPV Virtual:

Pagamento con cartón de crédito (VISA, MasterCard e Maestro).

As transaccións realízanse a través do Caixa Rural Galega, garantidas polos selos de confianza “Veryfied by VISA” e “Mastercard Securecode” así como pola propia entidade Caixa Rural Galega.

Garantimos a confidencialidade na transferencia de datos na internet. Utilizamos o protocolo de seguridade, SSL (Secure Sockets Layer). Este sistema asegura a identidade do vendedor, garante a integridade da mensaxe e codifica os datos cun cifrado de até 128 bits, o que garante que se alguén intercepta a comunicación non poderá interpretala.

Estándares de seguridade. Para evitar o uso fraudulento dos cartóns de crédito, os bancos, VISA, MASTERCARD, deseñaron novos estándares de seguridade que certifican a autenticidade do usuario do cartón. Este proceso está verificado por “Veryfied by VISA” e “Mastercard Securecode”

COMERCIO ELECTRÓNICO SEGURO CES

En CES, dentro do proceso de pagamento, Caixa Rural Galega require ao titular do cartón que se identifique en liña coa súa entidade financeira. O sistema de verificación e identificación é o previamente pactado entre o titular e o seu banco (contrasinal, PIN, envío dun SMS de verificación, etc.).

VERIFICACIÓN DO CVV2

O CVV2 é un código de tres cifras que está impreso no reverso de todos os cartóns financeiros. A validación deste código demostrouse como unha excelente ferramenta para limitar a fraude. O TPV Virtual de Caixa Rural Galega sempre solicitará no proceso de pagamento o código CVV2 e validarao en liña coa entidade financeira que emitise o cartón.

5. Envio e Devolucións

A entrega considérase efectuada cando o cliente asina a recepción da entrega.

As entregas efectúanse con gastos a conta do cliente sempre que non se dean as circunstancias que impliquen os envíos gratuítos.

As zonas de entrega dividiranse en España (Península), Portugal (Península).

Para as zonas, Illas Baleares, Illas Canarias, Ceuta e Melilla, unha vez realizado o pedido enviarase un correo electrónico ao cliente cos gastos de envío correspondentes, en caso de aceptalos deberá ingresalos vía transferencia bancaria, en caso de non aceptalos devolverase o importe do pedido.

Os prazos de entrega compútanse en días laborables, de luns a venres.

GASTOS DE ENVÍO:

 • Península (España) – Envío a domicilio para productos con dispoñibilidade inmediata (de 2 a 5 días):  5.00€.
 • Portugal – Envío a domicilio para produtos con dipoñibilidade inmediata (de 3 a 6 días):  7.00€.

Para pedidos a outras zonas, por favor, póñase en contacto connosco en contacto@airaeditorial.gal ou no 988 680 892

DEVOLUCIÓNS:

Os pedidos pódense cancelar sen custo ningún antes de que o envío se faga efectivo. Se recibimos aviso de cancelación unha vez o paquete estea enviado, considerarémolo unha devolución.

Se Vd. decide exercer o seu dereito de desistencia, deberá cumprimentar o correspondente formulario de desistencia, indicando o número de pedido, e remitindo o produto polo mesmo conduto polo que o recibiu e en perfecto estado de conservación. As devolucións poden facerse até 7 días hábiles desde a recepción do produto, a condición de que estes non fosen abertos nin usados e conserven -no seu caso- o precinto ou embalaxe orixinal. Isto non será aplicable á venda de artigos que poidan ser reproducidos ou copiados con carácter inmediato ou que por razón da súa natureza, non poidan ser obxecto de devolución, entre os que se atopan os ebook e demais artigos incluídos no artigo 102 da Lei Xeral para a Defensa de Consumidores e Usuarios.

En caso de producirse a devolución, os gastos de devolución corren a cargo do cliente. Os gastos de devolución serán iguais aos gastos de envío do pedido, e no caso de tramitarse o pedido con “envío gratuíto”, os gastos de devolución serán iguais ao importe dos gastos de envío correspondentes á zona de envío, situados na sección “Gastos de Envío” desta páxina. Naturalmente, quedan excluídas deste suposto aquelas devolucións que se deriven dun erro da Libraría ou dalgún defecto do produto servido. Nese caso, A Libraría comprométese a cambiar o produto defectuoso por outro e farase cargo dos gastos de devolución e de envío. Se non puidese facerse o cambio, reintegrarase o importe.

Se os produtos servidos non son conformes en natureza ou en cantidade cos especificados no albará de entrega, ou sofren algunha deterioración, o cliente deberá formular a súa reclamación nas 24 horas posteriores da entrega.

Vostede pode exercer o dereito de desistencia sobre o seu pedido, nun prazo non superior a 7 días posteriores á recepción do pedido.

En caso de non existir defecto nos produtos recibidos, nin acontecer erro no pedido pola nosa banda, cobraránselle os gastos de transporte, ida e volta (os gastos de volta serán os mesmos aos gastos de envío citados anteriormente).

Unha vez que a devolución se realice de maneira adecuada, efectuarase o reembolso do valor da mercadoría devolta o máis pronto posible, non superando nunca o prazo de 30 días desde a recepción do produto devolto.

6. Seguridade e Confidencilidade

As transmisións de todos os datos persoais realízanse a través de SSL (Secure Socket Layer), un sistema que garante a confidencialidade dos datos enviados. Os datos persoais que se solicitan son sempre os estritamente necesarios. A Editorial comprométese a non darlles outro uso ca o acordado e a non cedelos nin vendelos a terceiros baixo ningún concepto. Estes datos quedan almacenados na base de datos da Editorial. O cliente pode en calquera momento acceder a eles, desde a mesma web, para modificalos.

7. Consulta do estado dun pedido

Para consultar o estado dos seus pedidos pendentes ten que entrar pola opción “a miña conta” na parte superior dereita do menú principal. Despois de identificarse (páxina de “login”) poderá acceder á súa páxina de pedidos, onde atopará os títulos pendentes ordenados por data de pedidos e unha indicación do estado do pedido.

8. Xurisdición aplicable

No caso de que xurda calquera conflito ou discrepancia na interpretación ou aplicación das presentes condicións contractuais, os Xulgados e Tribunais que, no seu caso, coñecerán do asunto, serán os que dispoña a normativa legal aplicable en materia de xurisdición competente, na que se atende, tratándose de consumidores finais, ao lugar do cumprimento da obrigación ou ao do domicilio da parte compradora.

Todo iso sen prexuízo da facultade do cliente de acudir á Xunta Arbitral de Consumo da súa demarcación.

No caso de que se trate dunha compravenda realizada por unha empresa, ambas as partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais de Allariz.